Acord de Govern

PROGRAMA BÀSIC COMÚ DE L’EQUIP DE GOVERN DE ROCAFORT 2015-2019
(PSPV-PSOE-GUANYEM-COMPROMÍS-IxR)

 

1. ADMINISTRACIÓ EFICIENT I TRANSPARENT

1.1 Hisenda

 • Habilitar els mitjans necessaris per tal de contractar els serveis (neteja viària, recollida de fem i residus, manteniment de l’enllumenat i de les instal·lacions públiques, etc.).
 • Contractar les assistències tècniques que calguen per a cobrir les competències municipals (arquitectura, enginyeria, informació, etc.) i les activitats ciutadanes (culturals, festes, esports, medi ambient, etc.), donant la màxima publicitat al procediment.
 • Control estricte del compliment dels contractes dels servicis i les concessions municipals.
 • Control de la despesa corrent per tal de poder disposar de més recursos per a polítiques socials i inversions.
 • Les propostes de serveis externalitzats incorporaran la justificació sobre la inviabilitat o inconveniència de prestació amb personal propi.

1.2 Preus públics i taxes

 • Revisió de les ordenances fiscals a fi d’adequar les taxes i preus públics als costos dels serveis, amb una distribució més justa de les càrregues, amb l’establiment si escau de les ajudes i exempcions que calguen per tal de no excloure ningú.

1.3 Plantilla

 • Elaborar la plantilla municipal i la relació de llocs de treball (RLT) ajustant-les a les necessitats que ha d’atendre l’Ajuntament, en quant la legislació estatal ho permeta.
 • Cobrir els llocs de l’administració local d’acord amb els principis de publicitat, capacitat i mèrit.
 • Crear un servei d’Atenció al Ciutadà per a simplificar-ne la relació amb l’Ajuntament i amb les diferents administracions públiques.
 • Fomentar-ne el treball en equip.

1.4 Millora de l’administració

 • Millorar l’administració electrònica per a facilitar les gestions als ciutadans.
 • Normalització lingüística de l’administració. Compliment de la Llei d’ús i promoció de l’ús social del valencià amb normalitat, com a objectiu transversal de totes les àrees municipals.
 • Facilitar el contacte directe entre els representants públics (regidors) i la població. Amb aquest fi s’hi habilitaran espais, urgentment, com a despatxos per als grups del govern en dependències municipals.
 • Buscar l’eficiència energètica guiats per la sostenibilitat, en la línia del Pacte d’alcaldies europeu.

1.5 Transparència, comunicació i informació al ciutadà (Web, butlletí i mitjans de difusió)

 • Millorar la Web municipal (amb la dotació de personal o de l’assistència externa que calga) per a assegurar-ne l’actualització contínua i la publicació dels acords del Ple i de la Junta de Govern Local, decrets d’alcaldia, pressupost i el seu estat d’execució, ordenances municipals, contractes municipals, convenis urbanístics, pla d’inversions amb el seu seguiment, contractació i execució d’obres, activitats, procediments d’informació pública, assumptes d’interés municipal, etc.
 • Publicar un butlletí trimestral en paper amb informació suficient sobre la gestió municipal i les activitats municipals, amb la participació de les associacions, partits i grups polítics del poble. Els textos informatius alternaran les dues llengües oficials; els de les entitats convidades en la llengua oficial que lliurement trien.
 • Declaracions de béns i interessos dels regidors que, d’acord a la llei, son públiques així com les retribucions corresponents al càrrec.
 • Informació clara i comprensible sobre les despeses de representació i de protocol.
 • Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, tant en l’àmbit polític com administratiu (corporació, plantilla municipal, organització per departaments…)
 • Publicació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament d’acord amb la Llei de Protecció de Dades.
 • Informació sobre els edificis municipals i els usos a què es destinen.
 • Publicació, de forma clara i comprensible, del pressupost en totes les seues fases (inicial, modificacions, executat, liquidat…) i, si fóra el cas, de les desviacions i les raons de les mateixes; del deute municipal (a bancs, proveïdors, creditors, administracions…) i actes d’arqueig.

2. ACCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA

2.1 Solidaritat, benestar social i personal

 • Garantir els servicis bàsics als veïns sense recursos econòmics suficients: beques de menjador i per a la formació musical i esportiva, ajudes per a llibres i material escolar, ajudes per a alimentació, lloguer d’habitatge, transport, subministrament d’aigua, llum i gas, assessorament judicial, programes d’inserció social i laboral, etc.
 • Cooperar en l’atenció a les víctimes de violència de gènere, a les famílies afectades per conflictes entre pares i fills, i d’altres situacions que puguen requerir assessorament i programes especialitzats.
 • Programar activitats amb caràcter estable en el Centre d’Acció Social “Antic Convent”, de millora de la salut, tallers, oci, cooperació local, solidaritat i formació, especialment orientades a les Persones Majors, sense oblidar altres sectors socials sensibles, com ara les dones, la infància i la joventut, o les persones en situació laboral fràgil.
 • Elaboració d’un programa i un protocol de coordinació entre Serveis Socials i les institucions sanitàries, educatives i d’ocupació.
 • Elaboració d’una Carta de Serveis de l’Àrea de Benestar, on consten detalladament tots els procediments, tràmits i ajudes que es gestionen per l’Ajuntament, i proporcionar assessorament quan la competència corresponga a una altra administració.
 • Fomentar iniciatives ciutadanes de col·laboració mútua.
 • Fomentar la integració social de les persones amb diversitats funcionals.
 • Buscar una solució definitiva a la problemàtica dels habitatges socials municipals, amb participació ciutadana.
 • Esdevenir mediador (l’ajuntament) en els casos d’execucions hipotecàries amb possibilitat de desallotjament.

2.2 Ocupació i activitat económica

 • Exigir a la Generalitat que complisca amb la seua obligació i que augmente les convocatòries i la dotació econòmica destinada a tallers, escoles i altres programes d’ocupació i de formació laboral.
 • Ampliar la Borsa d’Ocupació Social.
 • Gestionar amb eficàcia i transparència l’Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
 • Defendre la reactivació de l’organisme comarcal Pactem Nord, per tal d’enfortir les seues funcions de promoció d’ocupació del veïnat dels municipis de la comarca, participar-ne en la reactivació i elaborar un document de diagnòstic socioeconòmic de Rocafort.
 • Elaborar un Pla de Revitalització Comercial, amb la participació de l’ACER, que puga endegar mesures (targeta de fidelització, fires de comerç local, web dels comerços locals amb venda online, etc.)

2.3 Millora de l’ambient urbà

 • Estudi, avaluació i consulta a la ciutadania per tal de concloure el procés de participació per a la reordenació del trànsit i la planificació de les obres de senyalització, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat viària, fomentar l’ús de la bicicleta, reduir els nivells de soroll (limitació de la velocitat en tot l’espai urbà i zones residencials que ho requerisquen), fer les voreres accessibles, incrementar l’arbrat de les vies públiques, etc.). Convertir el trànsit de vehicles en el nucli urbà en trànsit residencial.
 • Integrar instal·lacions i espais per a l’exercici d’activitats de vida saludable en els parcs urbans, en particular en el Parc del Poble a Ramon Fontestad
 • Adaptar el nostre poble a la guia de les Ciutats amigues de la infància, de la UNESCO, com a millora de la convivència a partir de les famílies.
 • Desenvolupar i difondre les ordenances relacionades amb el mediambient i l’ús cívic dels espais públics (protecció de l’arbrat, recollida de residus, animals de companyia i recollida d’excrements, contaminació acústica, etc.) i posar en marxa campanyes de concienciació ciutadana per tal de garantir-ne el compliment i millorar la convivència.
 • Instar millores en l’estació del metro, com ara pintar-la.

2.4 Inversions. Pla quadriennal. Prioritats

 • Executar durant 2015 els projectes ja aprovats de millora de parcs i jardins, renovació de jocs infantils, construcció de la nau per a servicis bàsics municipals, construcció de la sala d’assajos de la banda de música, construcció del nou bar i rehabilitació dels vestidors del poliesportiu del camp de futbol.
 • Elaborar un pla quadriennal d’inversions que establisca prioritats (a revisar anualment amb cada pressupost). Aquest pla haurà d’incloure projectes com ara els següents:
  o Projecte del Parc del Poble a Ramon Fontestad. Consulta ciutadana i determinació de fases.
  o Casa Bou, com a futura seu de l’Ajuntament, i d’altres usos compatibles complementaris.
  o Revisió integral de la xarxa d’enllumenat (a hores d’ara resultat de moltes intervencions parcials).
  o Wifi en els espais i edificis d’ús públic on encara no n’hi haja.

2.5 PGOU

 • Adaptar el Pla General d’Ordenació Urbana a la llei actual, adaptant-n’hi les determinacions ambientals, patrimonials i paisatgístiques, per a la conservació i rehabilitació dels edificis i espais que ho necessiten, i aquelles altres que calguen pera establir les dotacions i infraestructures i els serveis imprescindibles.

2.6 Intermunicipalitat. Àrea Metropolitana.

 • Defensem la necessitat d’establir organismes metropolitans i supramunicipals que permeten ordenar el territori i prestar els serveis públics (recollida i tractament de residus, abastiment i depuració d’aigües, transport, trànsit, etc.) de la forma més rendible i subjectes al control dels representants de la ciutadania.
 • Establir acords amb municipis pròxims per a coordinar/mancomunar l’oferta d’activitats culturals i lúdiques (cinema d’estiu, teatre, concerts, ràdio local, convocatòries de festivals de curtmetratges i premis artístics, etc.), deportives, de protecció civil, energètiques, d’iniciatives de defensa i promoció de l’ús públic de l’horta, etc. Compartir experiències locals, servicis i abaratir-ne els costos.
 • Integrar Rocafort en els circuits socioculturals de les administracions provincials i valencianes, com ara joves.net, així com donar suport a la xarxa de ciutats machadianes i d’altres xarxes d’interés sociocultural.

2.7 Horta/agricultura

 • Impulsar en l’àmbit comarcal un “Pla integral de defensa de l’horta” que en protegisca el patrimoni agrícola, arquitectònic i cultural; en regule el trànsit i a més establisca rutes i itineraris ciclistes, etc. I que contribuïsca a trobar-ne un futur econòmic i de funcionament.
 • Ampliar l’oferta d’horts d’oci.
 • Impulsar plans comarcals que eviten els camps erms i faciliten la comercialització dels productes de la terra.

3. PARTICIPACIÓ I CULTURA

3.1 Educación (Escuela, espíritu cívico)

 • Donar suport i cooperar de manera constant amb el CEIP San Sebastián i l’Escola Infantil Municipal per a garantir una educació pública de qualitat i compensadora de desigualtats. Exigir a la Conselleria la inversió necessària.
 • Vetlar pel bon funcionament del CEIP El Barranquet i de l’IES Comarcal.
 • Col·laborar amb les AMPA dels centres públics que escolaritzen els nostres alumnes en les seues iniciatives i projectes.
 • Promoure l’escola en valencià. Esbrinar la possible ampliació del seu ús docent en Rocafort.
 • Desenvolupar polítiques actives cap a la gratuïtat dels llibres de text i la seua reutilització.
 • Activar programes educatius relacionats amb valors cívics, promoció de la lectura, educació artística, esportiva, participació i consell infantil municipal, etc., dins del marc del Consell Escolar Municipal.
 • Desenvolupar programes educatius específics (salut, alimentació, cultura i convivència, informàtica, ús responsable d’Internet, igualtat de gèneres, idiomes, etc.), orientats als distints grups d’interessats.
 • Estudiar la conversió de l’Agència de Lectura en una Biblioteca Pública amb tots els requisits que comporta. Millorar-ne les instal·lacions i ampliar-ne els servicis que s’hi ofereixen, amb atenció als diversos usos públics segons l’edat i interessos del públic potencial.
 • Participar activament com a membre de la xarxa de “Ciudades Machadianas”. Impulsar el coneixement de la figura del poeta i del lloc en què visqué, i organitzar de manera adequada els materials dels quals disposem.
 • Promoure altres referents locals o valencians.

3.2 Cultura

 • Dotar la Casa de Cultura de més mitjans personals i tècnics per a la programació i gestió d’activitats de qualitat, adequades per a diversos tipus d’usuaris, en quant la legislació estatal ho permeta. Promoure la col·laboració transversal, especialment en infància i joventut.
 • Comptar amb la participació de les associacions del municipi i amb els projectes culturals del veïnat per tal de programar l’oferta cultural.
 • Donar suport a la “Agrupació Musical de Rocafort” en les seues activitats i necessitats d’infraestructura.
 • Promoció habitual de l’ús social del valencià, prestigiar la llengua pròpia en totes les utilitats i usos d’un idioma modern.

3.3 Festes

 • Seguir avançant en una programació anual de festes amb la col·laboració de les associacions.
 • Atendre les manifestacions tradicionals del poble amb la intervenció directa dels seus protagonistes a través del Consell municipal de Participació Ciutadana.

3.4 Esport

 • Donar suport i fomentar la pràctica de l’esport, amb l’òptim manteniment de les instal·lacions, l’ajuda a les associacions i a les activitats col·lectives: carrera de Sant Silvestre, Dia de la bicicleta, Setmana Esportiva, etc.

3.5 Participació

 • Potenciar la implicació i el protagonisme ciutadà, establir vies per a la participació, i propiciar les actuacions del Consell municipal de Participació Ciutadana como organisme fonamental per a l’assessorament en la presa de decisions en afers municipals com ara:
  o Reorganització del Trànsit
  o Pressupostos i pla d’inversions
  o Utilització de locals i instal·lacions municipals
  o Criteris per a assignar les subvencions
  o Pla General d’Ordenació Urbana
  o Usos de l’Antic Casino
 • Coordinar amb totes les associacions l’elaboració d’un calendari municipal públic, en permanent actualització, que continga totes les seues activitats per a difondre-les, evitar el solapament dels seus actes, contribuir a un major coneixement de les funcions que desenvolupen assolir-hi la màxima participació del veïnat.
 • Desenvolupar comissions amb supervisió tècnica pública, en temes com ara: els criteris de subvenció d’entitats i activitats; les mesures de transparència; les línies d’actuació prioritària, etc. Augmentar la implicació i col·laboració amb el Consell de Participació Ciutadana, definir-hi atribucions específiques en la línia del funcionament d’una Mesa d’Associacions.
 • Iniciar un procés que permeten participar les associacions i la població de Rocafort en els pressupostos municipals, de manera més directa en la mesura dels possibles.
Anuncios